ล่องเรือป่าชายเลน บ้านสลักคอก เกาะช้างล่องเรือป่าชายเลนบ้านสลักคอก เกาะช้าง
บ้านสลักคอกมีความสำคัญเป็นอย่างมากในเชิงนิเวศวิทยา เพราะเป็นที่ตั้งของป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของเกาะช้าง ด้วยเนื้อที่กว่า 500 ไร่ จึงเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนทั้ง กุ้ง หอย ปลา ปู เป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน ช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง ลดความเร็วลม และเป็นแหล่งสมุนไพร ฯลฯ ดังนั้น การคงอยู่หรือเสื่อมโทรมของป่าชายเลนแห่งนี้ จึงมีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและชุมชนประมงรอบ ๆ เกาะช้าง นอกจากนี้ชุมชนประมงสลักคอกยังเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน และองค์กรชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 

1. โปรแกรมเรือคายัก
– โปรแกรม A (100 บาทต่อคนต่อชั่วโมง) ราคาพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ พายเรือคายักชมธรรมชาติป่าชายเลนสลักคอก
– โปรแกรม B (200 บาทต่อคนต่อชั่วโมง) ราคาพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ พายเรือคายักชมธรรมชาติป่าชายเลนสลักคอก โดยมีผู้ช่วยพาย
2. โปรแกรมล่องเรือมาด
– โปรแกรม Sunset Dinner (1,200 บาทต่อคนต่อ 2.30 ชั่วโมง) นั่งเรือมาดชมบรรยากาศอ่าวสลักคอกยามเย็น พร้อมรับประทานอาหารทะเล ดนตรีไทยบรรเลง และไวน์รสเลิศสนใจสอบถาม รายละเอียดและสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ โทร. 08 1919 3995, 08 7132 2962, 08 4106 7541