อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

 

 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๕.๑๔ ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่าเมืองเชลียง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัชนาลัยในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย ซึ่งได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด ๒๑๕ แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว ๒๐๔ แห่ง

โบราณสถานที่น่าสนใจ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
 หรือวัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่าวัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประะานก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยา

วัดเขาพนมเพลิง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมเพลิง มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานทรงกลมและมณฑปก่อด้วยศิลาแลง ทางขึ้นวัดสามารถขึ้นได้ ๒ เส้นทาง คือ จากด้านหน้าวัดแก่งหลวงและด้านข้างวัด ซึ่งทางขึ้นได้ทำเป็นบันไดศิลาแลง

วัดเขาสุวรรณคีรี อยู่ถัดจากเขาพนมเพลิงไปประมาณ ๒๐๐ เมตร มีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานทรงกรมองค์ระฆังขนาดใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลง ฐานเชียงใหญ่ ๕ ชั้น ใช้สำหรับเป็นลานประทักษิณ

วัดช้างล้อม อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย บนที่ราบเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาพนมเพลิง โบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดช้างล้อมที่เมืองศรีสัชนาลัยนี้ ช้างจะมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่น ๆ คือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง มีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริง และด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้

วัดเจดีย์เจ็ดแถว ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อม มีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในเมืองสุโขทัยเพราะมีเจดีย์แบบต่าง ๆ มากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัย โบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์ราย รวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่าง ๆ จำนวน ๓๓ องค์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในฐานะเมืองบริวารของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได้ ชาวไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท ในกรณีที่นำยานพาหนะเข้าภายในเขตอุทยานฯ เสียค่าธรรมเนียมอีกราคา ๕๐ บาท และทางอุทยานฯ มีบริการรถรางนำชมโบราณสถานทั่วบริเวณ ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท หากนักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวิทยากรนำชม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๙๒๑๑

การเดินทาง

 

จากตัวเมืองสุโขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ เส้นสุโขทัย-สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ไปจนถึงระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๘-๑๙ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ำยม จะมีทางแยกขวาเข้าอุทยานฯ ไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางจากอำเภอสวรรคโลกไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๑ จนถึงตำบลเมืองเก่า บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำยม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ อีก ๒ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร