เชิญเที่ยวงานกาชาด 30 มี.ค. - 7 เม.ย.นี้ 

สภากาชาดไทย เชิญเที่ยว งานกาชาด ประจำปี 2553

สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ... สื่อความหมายถึงปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมใจกันแซ่ซ้องสดุดีในพระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยโดยในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันแรกของงาน สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดงานกาชาด ประจำปี 2553 และทรงเยี่ยมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

  

สำหรับกิจกรรมภายในงานกาชาด ประจำปี 2553 ประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน ที่มาร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมและความบันเทิงต่าง ๆ ทั้งการจำหน่ายสินค้า อุปโภคและบริโภค กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล การสอยดาว การสอยกัลปพฤกษ์ การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร้านศูนย์ศิลปาชีพ 904 ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นต้น

และในปีนี้มีหน่วยงานที่มาร่วมออกร้านเพิ่มขึ้นอีก 3 ร้านคือ ร้านองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร้านศาลแพ่งธนบุรี และร้านชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดโชคชัย 4 นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย การประกวดสุขภาพเด็ก การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี รวมทั้งการจัดประกวดร้านกาชาด ภายใต้แนวคิด รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ... เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และที่มีต่อสภากาชาดไทย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 พระราชประวัติ ภูมิพลองค์พ่อหลวง ประเภทที่ 2 พระปรีชาสามารถสถิตในใจทวยราษฎร์ ประเภทที่ 3 พระอัจฉริยภาพ ภูมิพลังของแผ่นดิน ประเภทที่ 4 พระบรมราโชวาท ดั่งแสงเทียนส่องนำไทย

  

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทยเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการตรวจสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตรวจหมู่เลือด ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจวัดสายตา เป็นต้น

รวมทั้งมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพต้นตำหรับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังได้จัดให้มีการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การขอรับบริจาคผิวหนัง การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิตที่บนอาคารใหม่สวนอัมพร ตลอด 9 วัน 9 คืน

สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ และทุกวัย เที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงาน ตั้งแต่เวลา 14.00 23.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา 10.00 23.00 น.

 

 

 แนะนำ