ศึกษา หลวงพ่อคูณ จากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ 

ศึกษา”พ่อคูณ” จากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดพิพิธ ภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ได้เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อให้สาธุชนทั่วสารทิศได้เข้าชมเรื่องราวอัตโนประวัติ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ พระเถระที่ได้รับขนานนามว่า “เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด”
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญ (หลังเดิม) ณ วัดบ้านไร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2532 เป็นสถานที่ซึ่งหลวงพ่อคูณใช้จำวัดและสนทนาธรรมกับลูกศิษย์ลูกหา ต่อมาจึงได้ปรับปรุงอาคารหลังนี้และบริเวณโดยรอบเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณตั้งแต่เยาว์วัย จนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ วัตรปฏิบัติในสมณเพศที่ถือสันโดษและเป็นพระนักพัฒนา แรงศรัทธามหาชนที่มีต่อหลวงพ่อคูณ รวมทั้งการบริจาคทานจำนวนมหาศาล

 

 พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ แบ่งเป็น 2 ชั้น 10 โซน
– ชั้นที่ 1 – โซน 1 ศรัทธามหาชน, โซน 2 ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน, โซน 9 เครื่องยึดเหนี่ยวใจใฝ่ทำดี, โซน 10 ให้แล้วรวย
– ชั้นที่ 2 – โซน 3 กำเนิดผู้มีบุญ, โซน 4 ธุดงค์ 3 ประเทศ 3 พรรษา, โซน 5 พัฒนาวัดบ้านไร่, โซน 6 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว, โซน 7 มรดกทาน มรดกธรรม, โซน 8 มหาทานบารมีทวีคูณ
ขอนำพาทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ดังนี้
เริ่มจากด้านหน้าทางเข้าประตูพิพิธภัณฑ์ ทันทีที่เราเปิดประตูเข้าไป จะพบเห็นข้อความ “ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งให้หมดมันยิ่งได้” บนบอร์ดกราฟิกใสตั้งอยู่ตรงหน้าอย่างเป็นสง่า และชวนให้ขบคิด ในแต่ละโซนจะมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมพิพิธภัณฑ์
โซน 1 ศรัทธามหาชน จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณท่านั่งยองๆ ขนาดเท่าจริงที่มีผู้สร้างนำมาถวาย ริมฝาผนังมีภาพจิตรกรรมแสดงภาพประชาชนจากภาคต่างๆ มากราบนมัสการหลวงพ่อ มีบอร์ดกราฟิกเรื่อง เอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ อาทิ การนั่งยอง รับปัจจัยใบเดียว เหยียบโฉนด เคาะหัว วัตถุมงคล เป็นต้น
โซน 2 ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน ด้านฝาผนังตั้งบอร์ดรูปหลวงพ่อคูณ สมัยยังเป็นพระหนุ่ม เวลาออกบิณฑบาตจะมีสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข ไก่ นก เดินตาม ท่านก็จะโยนอาหารให้เป็นทานตลอดทาง
ส่วนบริเวณข้างบันไดขึ้นไปที่ชั้น 2 จัดแสดงสิ่งของจำลองบรรยากาศเหมือนห้องจำวัด มีบอร์ดเล่าเรื่อง “ธรรมะข้างบันได” และภาพถ่ายขาวดำใส่กรอบเป็นรูปถ่ายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับนั่งคู่กับหลวงพ่อคูณ จากตรงนี้ จะมีมัคคุเทศก์นำชมขึ้นไปที่ชั้น 2

 

 

 

 

บนชั้น 2 เริ่มจากโซน 3 กำเนิดผู้มีบุญ จัดแสดงหุ่นจำลอง ประกอบเทคนิคแสงเสียง ตอนโยมแม่ฝันเห็นดวงแก้ว อันเป็นนิมิตหมายอันดีของผู้มีบุญที่กำลังจะถือกำเนิด และภาพจิตรกรรม กำเนิดผู้มีบุญ พร้อมด้วยเสียงบรรยายเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ ตั้งแต่เด็กจนถึงเมื่อท่านตัดสินใจออกบวชและตั้งจิตปณิธานช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
โซน 4 ธุดงค์ 3 ประเทศ 3 พรรษา จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วนประกอบเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแสงเสียง และบอร์ดกราฟิก “จาริกบุญ จาริกธรรม” นำเสนอเรื่องเส้นทางธุดงค์ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เขมร ยังมีการจำลองเหตุการณ์เทศนาโปรดสัมภเวสี เมื่อครั้งออกธุดงค์ ในช่วงปี พ.ศ.2492-2495 โดยมีรูปหล่อจำลองหลวงพ่อคูณปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกลางป่า ในสถานที่อันสงบวิเวกเพียงลำพัง จากนั้นจะใช้เทคนิคภาพจำลองมัลติมีเดียเสมือนจริง เป็นรูปเสือโคร่งและภาพวิญญาณสัมภเวสีออกมาหลอกหลอน แต่ด้วยจิตใจอันแน่วแน่ของหลวงพ่อคูณ ทำให้ภัยอันตรายไม่สามารถเข้ามากล้ำกรายได้
โซน 5 ถ้ากูไม่ทำแล้วใครจะทำ เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคูณหลังจากกลับธุดงค์ ท่านได้พัฒนาวัดบ้านไร่ จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วน 4 เหตุการณ์ ได้แก่ หลวงพ่อคูณสร้างโบสถ์ไม้เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระลูกวัด, หลวงพ่อคูณนำชาวบ้านขุดสระน้ำเพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง
โซน 6 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว ประมวลภาพพระมหากรุณา ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหลวงพ่อคูณ ทรงประทับอยู่ที่วัดบ้านไร่จนถึง 1 ทุ่มเศษ เกินกว่าหมายกำหนดการเดิม 2 ชั่วโมง จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในโซนนี้ยังมีการจัดแสดงวัตถุอันเป็นที่ระลึก อาทิ แผ่นศิลาจารึกพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย และวีดิทัศน์ประมวลภาพพระมหากรุณาธิคุณของเจ้านายทุกพระองค์ที่มีต่อวัดบ้านไร่และพสกนิกรชาวด่านขุนทด
โซน 7 มรดกทาน มรดกธรรม จัดแสดงรูปหล่อสำริดหลวงพ่อคูณท่านั่งวิปัสสนา การจัดแสดงวัตถุอันเป็นที่ระลึกถึงคุณูปการ ทั้งตาลปัตรพัดยศ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศของหลวงพ่อคูณที่ได้รับการเชิดชูยกย่องจากหน่วยงาน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
รวมทั้งข้อความในพินัยกรรม (มรณานุสติ) จัดทำเป็นแท่นจารึกขนาดใหญ่ เป็นพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณได้มอบร่างกายของท่านเมื่อมรณภาพไปแล้วให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาการแพทย์ เป็นมรดกธรรมที่เตือนสติให้ทุกคนได้ตระหนักว่า เมื่อตายไปแล้วเราไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้
โซน 8 มหาทานบารมีทวีคูณ แสดงงานกราฟิกบนประติมากรรมต้นไม้แห่งทานบารมี ด้วยเงินจำนวนมากมายที่หลวงพ่อคูณได้บริจาคไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นประโยชน์และสร้างความเจริญแก่สังคม เปรียบเสมือนใบไม้จากต้นไม้ที่เจริญเติบโตสมบูรณ์ที่มีการผลิใบใหม่ไปตลอด

 

 

โซน 10 ให้แล้วรวย จัดแสดงวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทาน ซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นคุ้นตาในวิถีชีวิตของคนไทยเมื่อไปทำบุญ สอดแทรกคำสอนของหลวงพ่อคูณที่พูดถึงการทำบุญมาเป็นประโยคปิดท้ายในแต่ละช่วง ประติมากรรมต้นไม้แผ่ความรวย สื่อความหมายถึงการงอกงามของบุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนได้ร่วมสร้างกับหลวงพ่อคูณ นอกจากนี้ ได้จัดแสดงผนังภาพ “๙ บุญคูณลาภ” แนะนำจุดทำบุญภายในวัดบ้านไร่ 9 แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ขอขอบคุณภาพประกอยจาก อินเตอร์เน็ต