อุทยานแห่งชาติ ลดอัตราค่าที่พัก 

อุทยานแห่งชาติ ลดอัตราค่าที่พัก

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง ลดอัตราค่าตอบแทนให้พักอาศัยในที่พักของอุทยานแห่งชาติ
ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้อนุญาตให้บุคคลเข้าไปพักอาศัยในที่พักของอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการการท่องเที่ยวแก่บุคคลที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจนั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและลดความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 6 ออกประกาศสำหรับผู้ใช้บริการที่สำรองที่พัก ประเภทบ้านพักและค่ายพักแรม ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์

  

ดังนี้ …
1. ลดอัตราค่าตอบแทนให้พักอาศัยในที่พักของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในอัตราร้อยละ 30 ของอัตราที่กำหนดไว้เดิม

 

2. ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะใช้บริการที่พักของอุทยานแห่งชาติ ให้ติดต่อสำรองที่พักได้ที่ จุดบริการจองที่พักออนไลน์ สำนักอุทยานแห่งชาติ หรือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2562 0760 หรือสำรองที่พักด้วยตนเองทาง http://www.dnp.go.th

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้บริการที่สำรองที่พักเพื่อพักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช