อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

 

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือ “ปราสาทเมืองสิงห์” มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ เป็นโบราณสถานแบบขอมที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ เป็นศิลปะสมัยลพบุรีตอนปลาย ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง ๘๘๐ เมตรโดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจากขอม

 

ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงคูน้ำ และแนวคันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายนตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และมีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ บริเวณปราสาทได้ขุดค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่รู้จักใช้โลหะมาทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับแล้ว และได้พบฐานโบราณสถานอิฐในสมัยทวารวดี จนกระทั่งมีการก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาแลงต่อมา
ภายในบริเวณอุทยานฯ นอกเหนือจากโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างดี ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่พบในเมืองสิงห์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอีกด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ค่าเข้าชมสำหรับชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๘ ๕๐๕๒-๓

 

การเดินทาง จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ ๑๕ จะมีทางแยกซ้ายไปอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อีก ๗ กิโลเมตร