อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เมืองเก่าสุโขทัยในอดีตเคยเป็นราชธานีของไทย มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบไปด้วยโบราณสถานทั้งภายในและนอกกำแพงเมือง และที่สำคัญ เป็นร่องรอยอดีตแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยและของคนทั้งโลก จนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 โบราณสถานที่น่าสนใจ

 

 

กำแพงเมืองสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกว่า "ตรีบูร" หมายถึงกำแพงเมืองสามชั้นที่ล้อมรอบเมืองสุโขทัย มีขนาดกว้าง ๑,๓๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร กำแพงเมืองชั้นในเป็นศิลาแลงก่อบนคันดิน กำแพง ๒ ชั้นนอกเป็นคูน้ำสลับกับคันดิน ทำหน้าที่ป้องกันข้าศึก คูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลท่วมเมือง ระหว่างกึ่งกลางแต่ละด้านจะมีประตูเมืองและป้อมหน้าประตู

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ภายในเมืองสุโขทัยเป็นวัดสำคัญของสุโขทัย เชื่อว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ประธาน ยังมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมที่แสดงลักษณะเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยเจดีย์แบบนี้จะพบได้เฉพาะในเขตเมืองที่อิทธิพลของสุโขทัยแผ่ไปถึงเท่านั้น เช่น กำแพงเพชร ศรีสัชนาลัย ตาม ฯลฯ ระหว่างสองข้างด้านหน้าเจดีย์นั้น มีพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลกสูงประมาณ ๙ เมตร ชื่อว่า พระอัฏฐารสพระราชวัง สันนิษฐานว่าอยู่ทางด้านตะวันออกของวัดมหาธาตุ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่าเนินปราสาท ในคราวเสด็จจาริกธุดงค์หัวเมืองทางเหนือของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระแท่นมนังศิลาบาตร

วัดพระพายหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเมืองสุโขทัย โบราณสถานเป็นปราสาทแบบขอม ๓ องค์ ตั้งเรียงกันจากเหนือไปใต้ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทองค์เหนือ มีหลักฐานเป็นลวดลายปูนปั้นในศิลปะขอมสมัยบายนของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ที่ด้านหน้าสุดของวัดนี้เป็นกลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ได้แก่ พระพุทธรูปนั่ง นอน ยืน เดิน อันเป็นลักษณะพิเศษที่นิยมสร้างในงานศิลปกรรมของสุโขทัย

วัดศรีชุม ชื่อ "ศรีชุม" ปรากฏอยู่ในเอกสารพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ราว พ.ศ. ๒๑๒๗ ปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา กรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดีเลิกเป็นไมตรีต่อกัน พระยาพิชัยชักชวนพระยาสวรรคโลกคิดกบฏยกไปตีเมืองพิษณุโลก พระนเรศวรยกทัพมาปราบพระยาพิชัยที่เมืองสวรรคโลก ผ่านเมืองสุโขทัย ตั้งทัพหลวงอยู่ที่ตำบลฤาษีชุม และชักชวนให้ไพร่พลดื่มน้ำสัตยาธิษฐาน เป็นที่มาของตำนานพระพูดได้ (อจนะ)

วัดตระพังทองหลาง วัดนี้มีลวดลายปูนปั้นประดับผนังมณฑปทั้ง ๓ ด้าน แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติด้านเหนือ แสดงตอนพระพุทธเจ้าประทานเทศนาโปรดพระนางพิมพา ด้านใต้แสดงตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ ภายหลังเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ทิศตะวันตกแสดงตอนประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดาและพวกกษัตริย์ศากยวงศ์ลักษณะลวดลายเป็นฝีมือช่างสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลจากลังกา

 

การเดินทาง

 

จากตัวเมืองสุโขทัยไปตามเส้นทางสายสุโขทัย-ตาก (ทางหลวงหมายเลข ๑๒) ไปทางทิศตะวันตก ๑๒ กิโลเมตร เมื่อผ่านเข้าเขตเมืองเก่าจะแลเห็นยอดพระเจดีย์

 แนะนำ