เที่ยวเมืองคนงาม ราชบุรี 

เที่ยวเมืองคนงาม ราชบุรี
เส้นทางที่ 1 เสพงานศิลป ที่เมืองคนงาม
โพธาราม อำเภอของคนงามแหงราชบุรี ได้รับการยกย่องวาเป็นแหล่งรวมศิลปอันวิจิตรของจังหวัดราชบุรีเอาไว้ไดอย่างครบถ้วน ไล่เรียงตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนัง ประเพณี วัฒนธรรม จนถึงศิลปะรวมสมัย ซึ่งสัมผัสได้ที่ตำบลเจ็ดเสมียน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดังนี้…

วัดขนอนหนังใหญ่
มี พิพิธภัณฑหนังใหญ เปนเรือนทรงไทย ที่เก็บสะสมตัวหนังฉลุลาย เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์มากกว่า 300 ตัว ในวันเสารจะมีการเลนหนังใหญใหดูฟรี ๆ โดยวัดขนอนหนังใหญ จะมีการเลนหนังใหญใหชมฟรีในทุกวันเสาร เวลา 10.00 น.
กวยเตี๋ยวเรือวัดมวง
วัดคงคาราม
เลื่องลือกันวาภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถใหญนั้นงดงามนัก มีเรือนพิพิธภัณฑอยูใกล ๆ กับพระอุโบสถ มีข้าวของเครื่องใชโบราณ รวมทั้งพิณโบราณของชาวมอญที่ยังเก็บรักษาไดอยางสมบูรณ์ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑวัดคงคาราม เปดให้ชมเฉพาะเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. คาเขาชมบริจาคตามศรัทธา
ตลาด 119 ป เจ็ดเสมียน
อีกหนึ่งความตั้งใจของครูนายที่ ชวยปลุกใหชุมชนเกาแกซึ่งเคยซบเซา กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในตลาดมีของกินมากมาย รวมทั้งงาน All About Arts มีการโชวศิลปะไทย ที่ครูนายออกแบบขึ้นมาใหดูรวมสมัย จากฝมือของเด็ก ๆ ชาวเจ็ดเสมียนที่ผานการฝกปรือ ฝมือมาอยางเขมขน ทั้งนี้ งาน All About Arts ที่ตลาดเจ็ดเสมียน มีทุกวันศุกร เสาร และอาทิตยสิ้นเดือน ตั้งแต 17.00 น. เปนตนไป

  

สวนผึ้ง
เส้นทางที่ 2 เที่ยวละไมที่สวนผึ้ง
หากตองการบำบัดสายตา ดวยปาเขียวชอุม และดอกกลวยไมหลากสี กลิ่นกรุนเทียนหอมที่ชวยให้อารมณดีมีน้ำพุรอนจากธรรมชาติทำใหรางกายสดชื่น เสนทางสำหรับคนที่รักธรรมชาติ จากเมืองแหงมานหมอกสุดเขตตะวันตกอย่าง สวนผึ้ง ดูจะเปนคำตอบที่ดีที่สุด ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดังนี้…
น้ำพุรอนบอคลึง
ธารน้ำรอนบริสุทธิ์ธรรมชาติที่ไหลออกมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ชวงฤดูหนาวยามเชา ไอน้ำรอนจะลอยกรุ่นกลายเป็นหมอกสวยงาม ทั้งนี้ น้ำพุรอนบอคลึง มีบอและสระสำหรับอาบน้ำรอนธรรมชาติ เปดทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 032 711 086
บานเทียนหอม
เลือกซื้อเทียนที่ทั้งหอมและสวย ซึ่งมีใหเลือกหลากดีไซน และมีชื่อเสียงโดงดัง วางขายอยูในหางสรรพสินคาในตางประเทศ ติดต่อบานเทียนหอม (Ratchanikorn Candle)โทร. 081 841 1895
สวนผึ้งออรคิด
สวรรคสำหรับคนที่ชื่นชอบกลวยไม ที่นี่มีกลวยไมสวยงามหลากสี หลากชนิด ที่ชวนเชิญใหซื้อติดไมติดมือกลับบาน ติดต่อสวนผึ้งออรคิด โทร. 032 711 230 / 087 915 0699

 

 

โปงยุบ
มีลักษณะคลายกับแพะเมืองผีที่เมืองแพร มีอาณาเขตกวางใหญกวา 10 ไร ลองไปดูใหเห็นกับตา ทั้งนี้ เนื่องจาก โปงยุบ อยูในที่ของเอกชนจึงตองเสียคาเขาชมเปนคารถ คันละ 40 บาท
ภโวทัย มิวเซี่ยม
พิพิธภัณฑเรือนไทยหลังใหญ และเรือนทรงไทยหมู ที่จัดแสดงขาวของเครื่องใช ในสมัยกอน ทั้งนี้ ภโวทัย มิวเซี่ยม เปดวันเสาร-อาทิตย และวันหยุด ตั้งแตเวลา 8.00 – 17.00 น. คาเขาชมพิพิธภัณฑ์ราคา 20 บาท / คน
เลี้ยงแกะที่ Scenery Resort & Farm
ถึงแมไมไดพักที่นี่ก็เขามาใหอาหารแกะได ทางรีสอรทจะเริ่มปลอยแกะมาที่สนามหญาประมาณสิบโมงเชา และจะตอนแกะเขาคอกอีกทีตอนฝนตกหรือชวงค่ำสลัดความเหนื่อยลาจากเมืองออกไปแลวใหธรรมชาติชวยบำบัด มาพักผอนแบบเงียบ ๆ ที่ สวนผึ้ง แมจะเป็นการพักผอนในวันหยุดแบบสั้น ๆ แตกลับไดพลังเต็มเปยมกลับบาน ท่องเที่ยว ราชบุรี ครั้งนี้ ไดเสพทั้งธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบานและชุมชนเกาแกที่มีเสนห ชวยทำใหการพักผอนสั้น ๆ นี้มีความสุขที่นาจดจำ