งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2554 

 

งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2554
วันที่ 13-15 มีนาคม 2554
ณ อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก

 จังหวัดภูเก็ต จัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์สองวีรสตรี “วันชนะศึกสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร” ประจำปี 2554 อย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มที่ 12 ฉาก นักแสดงกว่าพันคน ใช้งบกว่า 7.8 ล้านบาท

 

การจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2554 ก็เหมืนเช่นทุกปี ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือกันเพื่อให้งานครั้งนี้ยิ่งใหญ่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อุดหนุนเงินงบประมาณรวมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 7.8 ล้านบาท กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2554 ภาย ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตรถลาง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ได้มีการจัดในพื้นที่ประวัติศาสตร์ถลาง ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบของท่านย่าจัน ย่ามุก และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโคกชนะพม่า อันมีเนื้อที่ 96 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเหรียง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
“วัตถุ ประสงค์ของการใช้สถานที่จริงในการจัดงานครั้งนี้ ประการแรกเพื่อกระตุ้นให้คนในชาติ มีความสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง ประการที่สองเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต และประเทศต่อไป” นายตรี กล่าว

ด้าน นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวในส่วนของการดำเนินกิจกรรมภายในงานว่า ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5-19 มีนาคม 2554 ซึ่งมีทั้งการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 5 มี.ค. ณ วัดลิฏฐิวนาราม(วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จัดทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง จัดพิธีบวงสรวง ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง วันที่ 12 มี.ค. ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จัดการแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์ ในวันที่ 13 มี.ค.จัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร วันที่ 13 มี.ค. ณ อนุสรณ์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดพิธีเชิญธงถลางชนะศึก วันที่ 13 มี.ค. ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และการจัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ระหว่างวันท่ 13-15 มี.ค. เวลา ภาคค่ำ เวลา 20.00-21.30 น. ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ซึ่งกิจกรรมท้ายสุดนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน

นาย ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต กำหนดจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองวันชนะศึกของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. ณ อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้าน คู่เมืองมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติ ศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพฯ และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ดังกล่าว ในปีนี้มีการปรับปรุงฉากใหม่ทั้งหมด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ร่วมแสดงเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นายอำเภอกะทู้ แสดงเป็นพระเจ้าปดุง แม่ทัพพม่า นางสาวนิตยา ยั่งยืน แสดงเป็นท้าวเทพกระษัตรี นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ. ภูเก็ต แสดงเป็นท้าวศรีสุนทร เป็นต้น โดยใช้ผู้แสดงกว่า 1,000 คน มีทั้งหมด 12 ฉาก ใช้เวลาแสดง 1 ชั่วโมงครึ่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.-21.30 น.” นายไพบูลย์ กล่าว และว่า นอก จากนี้บริเวณงาน ยังมีการแสดงมหรสพพื้นบ้านและการละเล่นต่างๆ ทั้ง การแสดงมโนราห์ การแสดงสีข้าว ตำข้าวโบราณ การทำอาหาร และขนมพื้นบ้าน,การแสดงกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ไก่ชน เล่นสะบ้า,การ แสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย ได้แก่ การแสดงทหารสมัยโบราณ การแสดงฟันดาบ การแสดงตีกลองศึกบริเวณซุ้มประตูงาน และการออกร้านจำหน่ายอาหาร 48 ร้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 24 ร้าน