ฟาร์มกวาง ที่เขาใหญ่ 

เทศกาลลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ