งานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี 

 

งานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2554
ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยนําโครงการพระราชดําริต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์มาจัดนิทรรศการขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงงานเกี่ยวกับงานสหกรณ์ และเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อการสหกรณ์

 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหนึ่งที่สําคัญ คือ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในสังกัดสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันผลิตสินค้า ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

 

เมื่อสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ร่วมกันผลิตสินค้าขึ้นแล้ว แต่ต้องประสบกับปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์สินค้า ขาดช่องทางการจําหน่าย และขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การผลิตซึ่งกันและกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้มีการ จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ดังนั้น การจัดงานดังกล่าวจึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จากทั่วประเทศ ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ อีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคที่อยู่นอกพื้นที่ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทําให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่าย และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชน

 

งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการวิชาการ การจัดสาธิตการผลิตสินค้าหรือจำลองรูปแบบสหกรณ์ เช่น หมู่บ้านศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง การใช้สหกรณ์แก้ปัญหาในชุมชน จัดตั้งคลินิกสหกรณ์เพื่อแนะแนว อีกทั้งยังจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตจากสหกรณ์แต่ละแห่งมานำเสนอ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The organizer
กรมส่งเสริมสหกรณ์