งานไหว้ครูมวยไทยและมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย 

 

งานไหว้ครูมวยไทยและมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
วันที่ 15-17 มีนาคม 2554
ณ วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

 สืบเนื่องมาจาก สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาและ อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปและเพื่อเผยแพร่ไปสู่นานาชาติ เพราะชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการสร้างสรรค์สะสมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสืบเนื่องกันยาวนาน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย มวยไทยและกระบี่กระบองนั้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาช้านานคู่กับประวัติศาสตร์ไทยซึ่ง เป็นวิถีชีวิตของคนไทยดังจะเห็นได้จากวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 1 และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากการเสียกรุง ศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 ก็ล้วนแต่ใช้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยในการกอบกู้เอกราช

 

ดังนั้นทางสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยสู่นานาชาติขึ้นทุกปี และในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยกำหนดเอาวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายขนมต้ม นักมวยจากกรุงศรีอยุธยา ชกมวยเอาชนะนักมวยพม่าถึง 10 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2317 ที่กรุงย่างกุ้ง

 

ชมพิธีไหว้ครูมวยไทย การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ การแข่งขันมวยไทยโบราณ กระบี่-กระบอง การแข่งขันคีตะมวยไทย (แอโรบิคไทย) การแสดงแสง- เสียง ศึกนายขนมต้ม การแข่งขัน กีฬาไทยโบราณ ( ชนไก่ มวยตับจาก ฯลฯ ) การสาธิตและออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง***

 

สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ กองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3492