งานแข่งขันตกปลาจังหวัดตราด 2553 

 

งานแข่งขันตกปลาจังหวัดตราด 2553
วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2553
ณ หมู่เกาะช้างและทะเลตราดขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตกปลา “เปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2553”

 

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ร่วมกับ ชมรมเรือตกปลาบ้านน้ำเชี่ยว – แหลมงอบ ได้ร่วมกันจัดโครงการ การแข่งขันตกปลา “เปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2553” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาตกปลา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด และหมู่เกาะช้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สถานที่แข่งขัน ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะช้างและทะเลตราด
วันที่ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2553
ประเภทรางวัล รางวัลปลาเกมส์มี 12 ชนิด น้ำหนัก 1 ก.ก. ขึ้นไป จำนวน 24 รางวัล และรางวัลปลาเกมส์รวม จำนวน 2 รางวัล

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทปลาอินทรีย์ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
2. ประเภทปลากระพงขาว 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
3. ประเภทปลาสละ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
4. ประเภทปลาสาก 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
5. ประเภทปลาช่อนทะเล 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
6. ประเภทปลาโฉมงาม 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
7. ประเภทปลาแชกำ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
8. ประเภทปลาเก๋า 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
9. ประเภทปลากระพงแดง – แดงเขี้ยว 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
10. ประเภทปลาอังเก่ย 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
11. ประเภทปลากุเลา 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
12. ประเภทปลากระเบน 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
13. รางวัลประเภท ปลาเกมส์รวมมากชนิด2รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ (หากว่ามีจำนวนชนิดเท่ากัน ให้ตัดสินโดยการชั่งน้ำหนัก หากน้ำหนักเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก)
14. รางวัลเรือตกปลาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 รางวัล (ตัดสินจากน้ำหนักของขยะที่เก็บได้)
15. รางวัลไต๋เรือดีเด่น 1 รางวัล รับถ้วยรางวัลพร้อมของรางวัล(ตัดสินจากเรือที่ได้รางวัลชนะเลิศปลาเกมส์รวม)

 

เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน
1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รับสมัครเฉพาะประเภทเรือใหญ่ สมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 6 คน (ไม่รวมไต๋เรือ) ค่าสมัครทีมละ 1,500.- บาท (เพื่อเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารช่วงพิธีปิดในภาคค่ำ)
2. นักกีฬาต้องจัดหาเรือและอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยตนเอง
3. นักกีฬาต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

 

การตัดสินการแข่งขัน
1. นักกีฬาต้องนำเรือมาเทียบท่าที่ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว หรือท่าเรือแหลมงอบ อ.แหลมงอบ และนำปลามาทำการชั่งปลาที่ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ก่อนเวลา 16.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัล
2. ปลาเกมส์ที่จะนำมาชั่งเพื่อบันทึกผลการแข่งขัน ต้องมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมขึ้นไป พร้อมทั้งทำการผูกบัตรบันทึกข้อมูลปลาที่แจกให้ที่หางปลา และเขียนข้อมูลในบัตรให้ครบก่อนนำมาชั่ง มิฉะนั้นคณะกรรมการอาจจะไม่รับพิจารณา
3. ขณะที่มีการชั่งปลา แต่ละทีมต้องส่งตัวแทนมาอยู่ ณ จุดชั่งปลา หากมีการทักท้วงเรื่องน้ำหนักปลา จะต้องทำการทักท้วงในขณะที่มีการชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูล หากพ้นไปแล้วถือว่าการชั่งน้ำหนักถูกต้องสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการได้ตัดสิน และถือเป็นข้อยุติ

 

หมายเหตุ
ขอให้หัวหน้าทีมหรือตัวแทนแต่ละทีม เข้าร่วมฟังการชี้แจงกติกาอีกครั้งก่อนเริ่มการแข่งขันตามกำหนดการ หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกาและการตัดสินบางอย่าง ทั้งนี้หากทีมใดไม่ได้เข้ารับฟังให้ถือว่านักกีฬาในทีมนั้นๆ เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาดังกล่าวโดยปริยาย

 

กำหนดการแข่งขันกีฬาตกปลาในเทศกาลเปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2553
บ้านน้ำเชี่ยว ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
วันที่ 29 ตุลาคม 2553
12.00 น. นักกีฬาลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน
14.30 น. ผู้ร่วมพิธี และนักกีฬาพร้อมกันที่ปะรำพิธี ณ ท่าเทียบเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว
15.00 น. ประธานทำพิธีเปิดและปล่อยเรือ วันที่ 31 ตุลาคม 2553
ก่อน 16.00 น. นักกีฬานำเรือเข้าเทียบท่า และชั่งปลาเพื่อตัดสินการแข่งขัน
17.00 น. นักกีฬาร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารเย็น บริเวณด้านหน้า อาคารอเนกประสงค์ OTOP บ้านน้ำเชี่ยว (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลง โดยจะชี้แจงให้ทราบในช่วงพิธีเปิด)
20.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

 

หมายเหตุ – นักกีฬาต้องนำเรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว หรือท่าเรือแหลมงอบ อ.แหลมงอบ และนำปลามาชั่งน้ำหนักที่ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว ก่อนเวลา 16.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
ข้อมูลจาก : http://www.namchieo.com

 

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ นายกศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 08-4707-7717 หรือ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โทร (039) 532-959 ต่อ 16