งานวันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ 

วันเกิด ข้าวขาวดอกมะลิ

 

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงาน วันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า พื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดในโลก มีเนื้อที่ ประมาณ 2 ล้าน ไร่ และ เนื้อที่จำนวน 3 ใน 5 ส่วนอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 (หนึ่งร้อยห้า) เป็นพันธุ์ข้าวที่ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว มีมติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 ประกาศให้เป็นพันธุ์ข้าวที่แนะนำและส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ต่างๆได้ ทำให้เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด นิยมปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อการค้าครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ กว่า 2 ล้านไร่ ผลผลิตต่อปีประมาณ 9 แสนตัน คิดเป็นเงินมูลค่า 9 พันล้านบาท
ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงได้กำหนดจัดงาน วันเกิดครบรอบ 51 ปี ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การทำบุญวันเกิดข้าวหอมมะลิ โดยเชิญชวนประชาชนนำข้าวสารหอมมะลิ หรือข้าวสุกหอมมะลิ ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ 101 รูป ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นเวลา 10 นาฬิกา พิธีเปิดงาน ชมการหุงข้าวหอมมะลิด้วย มวย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ , การมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที และรับประทานข้าวหอมมะลิ-ไข่เจียว ฟรี ณ โรงทานตลอดงาน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ทุกท่าน ร่วมงาน วันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นี้ ที่ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด