MJ KIDS CONTEST 

 

MJ KIDS CONTEST @ CentralPlaza RAMA3

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 5 – 14 ปี เข้าร่วมประกวด ร้อนเล่นเต้น MJ ในวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 54 ( วันเด็กแห่งชาติ )

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนกล้าแสดงออก

 

2. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตามจังหวะดนตรี

 

ประเภทของการประกวด ประเภทเดี่ยว

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 

1. เด็กชาย/เด็กหญิงอายุ 5 – 14 ปี

 

2. มีความสามารถในการร้องและ/หรือเต้นเหมือน Michael Jackson

 

3. กล้าแสดงออก

 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 3 ม.ค 54
(ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 40 คน ในวันที่ 5 ม.ค 54 )

 

หลักฐานการสมัคร

 

1. ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

 

2. สูติบัตร (ใบเกิด)

 

3. รูปถ่ายขนาด 5×7 นิ้ว เขียนชื่อ-สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านหลังรูปภาพทุกรูป

 

เงื่อนไขในการประกวด

 

1. ผู้สมัครจะต้องแต่งกายเหมือนกับ Michael Jackson และเข้ากับเพลงที่แสดง

 

2. เวลาที่ใช้แสดงไม่เกิน 5 นาที

 

3. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดการแต่งกายและเพลงทีจะใช้แสดงลงในใบสมัคร

 

4. กรรมการมีสิทธิ์ในการกำหนดวิธีการคัดเลือกและตัดสิน คำตัดสินของกรรมการถืออันเด็ดขาดและสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

 

เกณฑ์ในการตัดสิน

 

1. ความเข้ากับของชุดแต่งกายและเพลงที่ประกวด

 

2. ความสวยงามของชุดการแต่งกายและเหมือน

 

3. การแสดงความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับ

 

เงินรางวัลการประกวด

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ เงินรางวัล 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม ขอรับในสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 02-649-6000

 

Hot Line: คุณสายชล 086-081-2005 หรือ E-mail : contestgazine@gmail.com

 

 

..==ดาวน์โหลดใบสมัคร==..