งานสุดยอดศิลปหัตถกรรม 

 

งานสุดยอดศิลปหัตถกรรม
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 และชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 จุดประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อสานต่อพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการฝึกอาชีพแก่ประชาชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่นิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 

กิจกรรม
1. จัดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน จำนวน 60 บริษัท จากสินค้า ประเภทต่างๆ อาทิ ดินปั้นจิ๋ว, เครื่องทองโบราณ, กระเป๋าผักตบชวา, ผ้าแปรรูป, เครื่องประดับทำจากกะลามะพร้าว, เครื่องเงิน, กระเป๋าย่านลิเภา , เครื่องใช้จักสาน, ของใช้ทำจากผ้าใยกัญชง, เรือจำลอง, เฟอร์นิเจอร์ผักตบ , ดอกไม้ประดิษฐ์, งานศิลปประดิษฐ์, เสื้อผ้าไหม, รองเท้าผ้าไหม, เครื่องเบญจรงค์, โขนไทย, เครื่องประดับทองเหลือง, เซรามิก เป็นต้น
2. มีการสาธิตงานศิลปหัตถกรรม จำนวน 20 สาธิต ได้แก่ งานเป่าแก้ว, งานผ้าบาติก งานทำตุ๊กตาชาววัง, งานลงรักปิดทอง, งานทำกล่องผ้าไหม, งานทำเพเพอร์มาร์เช่ งานสลักกระจก, งานจักสานกระเป๋าจากกก, งานจักสานหวาย, งานจักสานเสื่อจากกก งานตัดกระดาษ, งานทำตุง โคม, งานตอกกระดาษ, งานทำพวงมโหตร, งานปั้นดิน, งานทำตอกโลหะ, งานด้นมือ, งานทำผ้าย้อมคราม, งานศิลปประดิษฐ์จากใบยางพารา งานผลิตภัณฑ์จากผ้า (ตุ๊กตาผ้า)
3. ฝึกอาชีพฟรี
4. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ติดต่อ โทรศัพท์ 035-367-054-9 ต่อ 1347, 1348, 1343 โทรสาร : 035-367-051
www.sacict.net