งานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก 

 

งานผลไม้ไทย ผลไม้ดี ที่ภาคตะวันออก
วันที่ 14 มิถุนายน 2554
เวลา 10.00 – 15.00 น.
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน

 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2554
ณ แหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต (จันทบุรี+ภูเก็ต)
ณ ตลาดบางลำพู อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ระยอง+ขอนแก่น)
ณ ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ตราด+เชียงใหม่)

 

จับคู่บัดดี้กระจายผลไม้ตะวันออก

 

ผลผลิตผลไม้ ปี 2554 นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และผลไม้หลายชนิดออกสู่ตลาดมากในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจโลกตกต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อการตลาดและราคาผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลไม้ออกพร้อมๆ กัน หรือ ช่วงผลไม้กระจุกตัว (Peak) อาจเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ให้กระจายสู่ตลาดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2554 ขึ้น โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานใน 4 มาตรการ คือ มาตรการกระจายผลผลิตในประเทศ มาตรการส่งเสริมการแปรรูป มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคในต่างประเทศด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนเร่งขยายผลการส่งเสริมความสำเร็จของเกษตรกรชาวสวน ผลไม้ภาคตะวันออก ด้วยการสนับสนุน มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยกำหนดจัดงาน ’ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ปี 2554“ ขึ้นพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนนี้ ภายใต้รูปแบบ “จังหวัดบัดดี้พี่กับน้อง” ซึ่งจะมีการจับคู่ระหว่างจังหวัดต้นทางที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้กับจังหวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในต่างภูมิภาคกัน โดยจังหวัด จันทบุรี จับคู่กับจังหวัด ภูเก็ต บริเวณแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จังหวัด ระยอง คู่กับจังหวัด ขอนแก่น ณ ตลาดบางลำพู ข้างห้างสรรพสินค้าเซนโทซ่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น และจังหวัด ตราด คู่กับจังหวัด เชียงใหม่ บริเวณประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสรสชาติ ความอร่อยของผลไม้ภาคตะวันออกอย่างเต็มที่อีกครั้ง ภายในวันงานของแต่ละคู่จังหวัดมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การจำหน่ายผลไม้คุณภาพ 4 ชนิด การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งมีการเปิดเวทีเจรจาธุรกิจซื้อขายผลไม้ด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานคาดว่า จะมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คน และคาดว่าจะมียอดการจำหน่ายผลไม้ใน 3 คู่จังหวัด รวมกันไม่ต่ำกว่า 200 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเปิดตัวด้วยการ จัดแถลงข่าวงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ปี 2554” ขึ้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ ลานกิจกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการวิถีชีวิตเกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก เป็นการจำลองวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก การแสดงสายพันธุ์ผลไม้ในภาคตะวันออกโดยเฉพาะ ทุเรียนไทยหายาก กว่า 10 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์อีหนัก พันธุ์ตะเข้ พันธุ์นกกระจิบ และพันธุ์กบ อีกทั้งยังแสดงสาย พันธุ์เงาะ จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน เงาะพันธุ์สีชมพู ที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน และ เงาะพันธุ์สีทอง เงาะพันธุ์น้ำตาลกรวด ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเงาะโรงเรียน

ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การคัดขนาดและมาตรฐานลองกอง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ ชั้นพิเศษ (Extra Class) ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ์ ผลไม่มีตำหนิ กรณีที่มีตำหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล ช่อผลแน่นหรือแน่นพอดี ทุกผลมีความแก่(สุก)สม่ำเสมอ ชั้นหนึ่ง (Class I) เป็นลองกองที่มีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ผลมีตำหนิได้เล็กน้อยแต่ไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล ช่อแน่นพอดี ทุกผลมีความแก่สม่ำเสมอ และ ชั้นสอง (Class II) ซึ่งลองกองชั้นนี้รวมผลลองกองที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สูงกว่า อนุญาตให้มีช่อที่ผลไม่แน่น และช่อที่มีผลร่วงได้ไม่เกิน 30% นอกจากนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจากสวน สาธิตการ ปอกทุเรียน พร้อมแนะนำ เคล็ดลับการเลือกซื้อทุเรียน แบบง่าย ๆ โดยใช้หลัก “4 ด” คือ ดู ดีด ดม และดูด

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชมงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ปี 2554 นอกจากจะได้บริโภคผลไม้คุณภาพดีและมีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก และช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตด้วย.