งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4 

งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4

 งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4

วันที่ 20 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2553ณ ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

บริเวณ กม. 374 - 375 ถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี - ตราด

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมประกอบด้วย

- การสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน- การออกร้านค้าวิสาหกิจชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ตำบล

- ถนนคนเดินชมหิ่งห้อยระยะทาง 3 กิโลเมตร

- ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีบริการที่พักค้างคืนแบบกระโจมหรือเต็นท์

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 08-9245-3509, 08-1751-2339 และ 08-4562-7335.

 แนะนำ