งานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีกรุงเทพ 

 

งานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีกรุงเทพ
วันที่ 19-21 สิงหาคม
ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์

 กทม.จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีกรุงเทพ ณ ลานเซ็นทรัล เวิลด์

 

เตรียมพบกับ มหกรรมสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้ ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์

กรุงเทพฯ เตรียมจัดงาน มหกรรมสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้ ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เพื่อต้องการเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ กทม.ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างมูลค่า และเพิ่มแหล่งตลาดรองรับ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ กทม.

นางทยา กล่าวว่า ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งนิทรรศการด้านการเกษตร อาทิ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ใน กทม.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา การจัดแสดงพันธุ์ปลากระเบนราหู การจัดแสดงเรื่องเกษตรอินทรีย์ การฝึกอาชีพด้านการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในราคาผู้ผลิตโดยตรง จากการสำรวจประชาชนใน กทม.ที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีกว่า 13,000 ครอบครัว บนพื้นที่กว่า 180,000 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่รอบนอก 26 เขต ส่วนใหญ่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในปริมาณมากเกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ดังนั้น กทม.จึงมีนโยบายให้ในแต่ละสำนักงานเขตส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาทำเกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายประชาคมในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง และยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป