งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 

  

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555

วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2555

ณ คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

๘๕ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย

“เกษตรสร้างสรรค์: เศรษฐกิจยั่งยืน”

Creative Agriculture: Sustainable Economy

หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดงาน ตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรไปสู่ประชาชน และเน้นให้บุคคลในอาชีพอื่นได้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรว่า เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างชาติไทยให้อยู่รอดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “งานวันเกษตรแห่งชาติ” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดงาน จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการ อำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติได้พิจารณาเห็นสมควรให้กระจายการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติไปยังภาคต่างๆที่ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่สลับกับส่วนกลาง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีเว้นปี โดย ให้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา จนกระทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีมติให้มีการหมุนเวียนการจัด งานวันเกษตรแห่งชาติไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีคณะเกษตร คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรไปสู่ประชาชน และที่สำคัญ คือเป็นการเน้นให้บุคคลในอาชีพอื่นได้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อฉลองปีมหามงคลและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ยังเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ ๔๘ ปี และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๕ ของการ สถาปนาเป็นหน่วยงานระดับคณะ โดยได้มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ให้มีคุณภาพ มีงานวิจัย และบริการด้านวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นในการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัย สถาบันศึกษา องค์กรด้าน การเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบบูรณาการทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ประมง คุณภาพดินเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน เทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนการประกวดพืช สัตว์ผลผลิตทางการเกษตร และการจำหน่ายปัจจัย การผลิตและผลิตผลทางการเกษตร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระ ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร

- เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็น พื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ

- เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ ๔๘ ปี และคณะ เกษตรศาสตร์สถาปนาครบ ๔๕ ปีในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

- เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของคณะ เกษตรศาสตร์รวมทั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัย และพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้สนใจ

- เพื่อให้หน่วยงานด้านการเกษตร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เผยแพร่กิจกรรมและวิชาการของหน่วยงาน

- เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ทรัพยากรธรรมชาติ

- เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ต้นแบบเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์และพลังงานทางเลือก ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ระหว่างกัน

สัญลักษณ์การจัดงาน (Logo)

สัญลักษณ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นรูปช้างสีม่วงใช้งวงคล้องตะกร้าผักผลไม้ และ ชูรวงข้าว ภายใต้สัญลักษณ์รูปช้างมีข้อความ “เกษตรแห่งชาติ 2555” ด้านบนสัญลักษณ์ มีข้อความ “เกษตรสร้างสรรค์: เศรษฐกิจยั่งยืน” และ “85 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย"

 แนะนำ