งานวันข้าวหอมมะลิโลก  

วันข้าวหอมมะลิโลกวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553

ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

 

เพื่อสร้างความสำคัญและส่งเสริมแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ตราสัญลักษณ์สินค้าของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการระดมแนวความคิดของผู้ที่มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดข้าวหอมมะลิทั้งระบบ และให้เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553วันที่ 1 ธันวาคม 2553 กิจกรรมการแสดง พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ รำเคียวเกี่ยวข้าว แสดงวิถีชุมชนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ขบวนแห่บุญเบิกฟ้า ขบวนฮีต 12 คอง 14 ขบวนข้าวกระยาสาร์ท ขบวนบุญคูณลานข้าว ขบวนบุญบั้งไฟ แข่งขัน การตำส้มตำ การจัดสำรับอาหารข้าวมันส้มตำ การหุงข้าวด้วยหม้อดิน การตำข้าวด้วยมือ(ครกมือ) การเป่าโหวด การนวดข้าวด้วยมือ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากข้าวหอมมะลิ การประกวด ขบวนแห่สวยงาม ธิดาข้าวหอมมะลิโลก ประกวดข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ข้าวหอมมะลิทั้งเปลือกหรือรวงข้าว การแปรรูปผลผลิตจากข้าวหอมมะลิ เวชเครื่องสำอางข้าวหอมมะลิ การจัดนิทรรศการข้าวหอมมะลิโลก จำหน่ายข้าวหอมมะลิ กิจกรรมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลางคืนเริ่มเวลา 18.00น. มีกิจกรรมพาแลง การแสดงแสง สี เสียง บริเวณกลางบึงพลาญชัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2553 กิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและเจราจาธุรกิจ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น เยี่ยมชมสินค้าตัวอย่างเจรจาซื้อขาย การประชุมวิชาการ “อนาคตข้าวหอมมะลิไทยสู่ครัวโลก” โดย ผู้ประกอบการโรงสีข้าวระดับประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจข้าว คาดมีเงินสะพัดเกือบพันล้านบาท

นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสมหัศจรรย์ทุ่งรวงทอง ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยเอ็ด ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตแบบชนบท ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่หมู่บ้านท่องเที่ยว Home Stay บ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย กินข้าวแลงที่กู่กาสิงห์ ปราสาทโบราณสถาน สัมผัสกับบรรยากาศเป็นกันเอง เรียบง่าย สุข สนุก สามัคคี ห่วงใย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หาสัมผัสได้ยากมากในยุคสังคม สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว ตีข้าว นวดข้าว เป่าโหวด และการท่องเที่ยววัดในตัวเมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิตโดยการให้บริการรถรางของสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และ อบจ.ร้อยเอ็ด บริการนำเที่ยวฟรี ภายใน 1 วัน และทำบุญตักบาตรหน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4356 9004 หรือประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 5374

 แนะนำ